Original Article

Analysis of rice microbial communities under different storage conditions using culture-dependent and -independent techniques

Xiaoying He, Hairong Liu, Chong Lv, Feng Wang, Chaoqun Zhao, Rui Tao, Jianpeng Li, Zhu Liu, Lihui Du
Abstract 656 | PDF Downloads 659 HTML Downloads 600 XML Downloads 58 | DOI https://doi.org/10.15586/qas.v14i1.993

Page 1-11

Research of the determination method of furfurals and furosine in milk and the application in the quality evaluation of milk

Xiaomei Shi, Qiong Wu, Dandan Ren, Shuya Wang, Yunfeng Xie
Abstract 679 | PDF Downloads 541 HTML Downloads 513 XML Downloads 127 | DOI https://doi.org/10.15586/qas.v14i1.929

Page 12-23

Pterostilbene promotes the osteogenic differentiation of MC3T3-E1 cells inhibited by H2O2 by activating the AMPK signaling pathways

Haiyan Li, Jiang Guo, Dong Zhang, Jihong Huang, Xuejia Li
Abstract 487 | PDF Downloads 430 HTML Downloads 341 XML Downloads 94 | DOI https://doi.org/10.15586/qas.v14i1.1010

Page 31-38

Mechanical properties of stem and physiological–biochemical responses of cucumber under different N and K conditions

Yong Liu, Yafei Wang, Guoxin Ma, Bin Wang, Xiaoxue Du, Qiang Shi, Jiheng Ni, Hanping Mao
Abstract 418 | PDF Downloads 415 HTML Downloads 323 XML Downloads 53 | DOI https://doi.org/10.15586/qas.v14i1.1035

Page 64-74

Evaluation of Anti-Aflatoxin M1 effects of heat-killed cells of Saccharomyces cerevisiae in Brazilian commercial yogurts

Rogério C. Pires, Marina R. P. Portinari, Giulia Z. Moraes, Amin Mousavi Khaneghah, Bruna L. Gonçalves, Roice E. Rosim, Carlos A. F. Oliveira, Carlos H. Corassin
Abstract 727 | PDF Downloads 563 HTML Downloads 243 XML Downloads 38 | DOI https://doi.org/10.15586/qas.v14i1.1006

Page 75-81

Concentrations and health risk assessment of 24 residual heavy metals in Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis)

Lei Gao, Xiaoli Huang, Peng Wang, Zhongxiang Chen, Qirui Hao, Shuyan Bai, Shizhan Tang, Chenhui Li, Dongli Qin
Abstract 562 | PDF Downloads 422 HTML Downloads 124 XML Downloads 3 | DOI https://doi.org/10.15586/qas.v14i1.1034

Page 82-91

Research Article

Optimization of functional compounds extraction from Ginkgo biloba seeds using response surface methodology

Hao-Rui Xu, Yu-Qi Zhang, Shuai Wang, Wei-Dong Wang, Nan-Nan Yu, Hao Gong, Zai-Zhong Ni
Abstract 368 | PDF Downloads 260 HTML Downloads 181 XML Downloads 4 | DOI https://doi.org/10.15586/qas.v14i1.1033

Page 102-112

Isolation and identification of Colletotrichum as fungal pathogen from tea and preliminary fungicide screening

Meixia Chen, Lingkun Zhong, Zhenxiong Zhang, Chengbin Peng, Dongxian Ke, Peng Gan, Zerong Wang, Rifeng Wei, Wei Liu, Jiangfan Yang
Abstract 336 | PDF Downloads 317 HTML Downloads 172 XML Downloads 5 | DOI https://doi.org/10.15586/qas.v14i1.1000

Page 92-101

The effects of Oldenlandia diffusa water extract on glucose metabolism and inflammation level in rats with streptozotocin-induced gestational diabetes mellitus

Fengfeng Xie, Haiou Wang, Qianqian Cao, Qiuyue Chen, Feng Lin
Abstract 584 | PDF Downloads 432 HTML Downloads 352 XML Downloads 103 | DOI https://doi.org/10.15586/qas.v14i1.970

Page 24-30

Magnoflorine promotes Huh-7 cell apoptosis and autophagy by regulating PI3K/Akt/mTOR pathway

Jifan Xu, Bo Du, Yunfeng Liu, Chonglin Tao
Abstract 427 | PDF Downloads 365 HTML Downloads 316 XML Downloads 56 | DOI https://doi.org/10.15586/qas.v14i1.1013

Page 39-45